ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತೇ??

ಹೌದು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ. ಅದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ನಗರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮನೆಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಟ್ಟು ಆಡುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.


ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವ ಉದಾಹರಣೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತ

ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಪುರುಷರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅವರೇ ತಡೆಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿತ್ತ

"ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತೇ?"

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರುತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದುದು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಅರಿವು ಇದೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸ್ತ
LihatTutupKomentar